Kierunki


Administracja publiczna

Asystent medyczny

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Dietetyka - poradnictwo żywieniowe

Doradztwo zawodowe

Dyrygentura chóralna

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja filozoficzno-etyczna

Instrumentalistyka

Kameralistyka

Logopedia

Medycyna estetyczna dla lekarzy

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka pracy z uchodźcami z Ukrainy

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Neurologopedia

Ochrona danych osobowych

Ochrona wolności i praw jednostki

Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej

Pedagogika tańca

Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa

Podatki i doradztwo podatkowe

Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do

Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej

Prawo i zarządzanie w sporcie

Programowanie i bazy danych

Prowadzenie zespołów instrumentalnych

Przygotowanie pedagogiczne

Specjalista ds. kadr i płac

Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia

Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie

Trychologia w kosmetologii

Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a

Tyflopedagogika

Wokalistyka

Wokalistyka estradowa

Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie jednostkami publicznymi

Zarządzanie ochroną osób i mienia

Zamówienia publiczne w teorii i praktyce

Zarządzanie placówką oświatową

Zarządzanie podmiotami leczniczymi