Rekrutacja i dokumenty


STUDIA PODYPLOMOWE skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać nowe umiejętności.

O uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają:

  • odpis lub potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
  • kwestionariusz osobowy,
  •  jedno zdjęcie (podpisane na odwrocie) o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • podanie do dziekana o przyjęcie na dany kierunek studiów,
  • informację dot. przetwarzania danych osobowych,
  • inne dokumenty wymagane na dane studia określone w ogłoszeniu o naborze.

Druki do pobrania:

Podanie do dziekana z prośbą o przyjęcie

Kwestionariusz

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych